Sat, 16 Jan 2021 6:00pm

به صفحه اخذ وقت ملاقات بخش قونسلی سفارت و نمایندگی دایمی جمهوری اسلامی افغانستان در ژنیوا – سویس خوش آمدید. لطفا بعد از انتخاب سند مورد نیاز، تاریخ و ساعت موجود را انتخاب نموده و بعدا مشخصات خود را درج نمایید. هر وقت ملاقات برای دو متقاضی از یک فامیل حساب میگردد. متقاضیان اسناد، قبل از اخذ وقت ملاقات باید از وبسایت شرایط اخذ سند مورد نیاز خود را مطالعه نموده و بعد از تکمیل شرایط اقدام به اخذ وقت ملاقات نمایند. متقاضیان پاسپورت: تنها کسانی میتوانند اقدام به اخذ وقت ملاقات برای پاسپورت نمایند که قبلا از طریق سفارت تذکره شان تایید گردیده و نمبر تاییدیه تذکره را با خود دارند. در صورتیکه تا هنوز تذکره متقاضی تایید نگردیده است نباید وقت ملاقات اخذ نمایند. برای اخذ تاییدیه تذکره: متقاضی در عقب کاپی تذکره شماره تیلفون و ایمیل آدرس خود را بنویسد و از طریق پست به سفارت ارسال نماید تا بررسی گردد. هرگاهیکه از طرف سفارت به متقاضی تماس گرفته شد و در مورد تاییدی تذکره اطلاع داده شد، آنگاه متقاضی میتواند اقدام به اخذ وقت ملاقات نماید.

OK