دوکتور نصیر احمد اندیشه  

سفیر کبیر
و نماینده دایمی افغانستان

زندگی نامه

@AndishaNasir

جمهوری اسلامی افغانستان

معلومات عمومی

بازدید از افغانستان

تاریخچه مختصر

Filter by Tag
Sort by
Go to Top