پاسپورت

آنعده افغان هایکه در کشور سویس زنده گی مینمایند و تقاضای اخذ پاسپورت افغانی را دارند میتوانند به سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم ژنیو - سویس برای اخذ پاسپورت جدید ماشین خوان مراجعه نمایند.

فهرستی از الزامات

درخواست دهندۀ پاسپورت جدید به موارد ذیل توجه نماید:

 • وقت ملاقات: متقاضی باید قبل از حضور در سفارت افغانستان وقت ملاقات داشته باشد که بطور آنلاین اخذ شده میتواند. سفارت به متقاضیان که وقت ملاقات اخذ نه نموده اند، خدمات ارایه کرده نمیتواند. برای اخذ وقت ملاقات به این صفحه مراجعه نمائید.
 • حضور در سفارت: تمام متقاضیان جهت مصاحبه باید در سفارت افغانستان مقیم ژنیو حضور یافته و اسناد لازم را به این سفارت ارايه نمایند.
 • اسناد لازم: تمام متقاضیان باید اسناد ذیل را حین مراجعه به سفارت با خود داشته باشند:
  فورم درخواستی: متقاضی باید فورم پاسپورت را، که در این صفحه قرار دارد، بدست آورده و به دقت تمام به زبانهای انگلیسی و دری/پشتو خانه پُری کند. مهم است تا متقاضی به درج نام و تخلص، تاریخ تولد (روز/ماه/سال) به هجری شمسی و میلادی، قد به سانتی متر، وظیفه و سایر مشخصات که در صفحۀ نخست پاسپورت به چاپ میرسد توجه خاص نماید. همچنان آدرس دقیق فعلی در سویس نیز درج فورم گردد.
 • تذکره تابعیت: متقاضی باید تذکرۀ تابعیت خویش را حین مراجعه به سفارت با خود داشته باشد. در صورتیکه تذکرۀ متقاضی تایید نشده باشد، کاپی تذکره متقاضی به وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان جهت تاییدی ارسال میگردد. سفارت زمانی پاسپورت جدید را صادر کرده میتواند که اطمینانیه صحت تذکرۀ متقاضی توسط وزرات امور داخله افغانستان رسما مواصلت ورزد. قابل یاددآوری است که پاسپورت ماشین خوان تنها و تنها به اساس تذکره تائید شده تابعیت صادر میگردد. آنعده از متقاضیان که تذکره اخذ ننموده باشند می توانند بعد از اخذ تذکره غیابی برای اخذ پاسپورت مراجعه نمایند. تذکره های که بعد از سال ۱۳۹۵ در غیاب اشخاص بدون هماهنگی سفارت صادر گردیده باشد ثبت نداشته و فاقد اعتبار می باشد.
 • عکس: متقاضی باید دو قطعه عکس سایز ۴ در ۴.۵ سانتی متر با پس زمینۀ سفید را با خود داشته باشد. عکس ها باید در جریان یک ماه گذشته اخذ گردیده باشد.
 • پاسپورت قبلی: در صورت موجودیت، متقاضی پاسپورت قبلی/کهنه خویش را حین مصاحبه در سفارت با خود داشته باشند
  درخواست پاسپورت برای اطفال: در صورتیکه در خواست کننده پاسپورت طفل متولدکشور سویس باشد، والدین طفل اسناد ذیل را به سفارت ارایه نمایند.
  الف). تذکرۀ والدین: کاپی تذکرۀ تابعیت والدین نیاز است. طرزالعملتائید تذکره که در قوق ذکر است در رابطه به تذکره تابعیت والدین نیز قابل تطبیق میباشد
   ب): سند تولد طفل: کاپی سند تولد متقاضی طفل به سفارت ارایه گردد. سند تولد باید حاوی اسم پدر و مادر طفل باشد.
  ج): سند ازدواج والدین: کاپی سند ازدواج والدین طفل به سفارت ارایه گردد.
 • .سند اقامت / تثبیت آدرس: متقاضی باید سند اقامت کشور سویس و سایر اسناد تثبیت آدرس فعلی خویش را به سفارت ارایه نماید.
 • محصول: سفارت برای صدور پاسپورت جدید پنج ساله مبلغ ۱۳۵ فرانک سویسی (شامل ۱۰ فرانک سویسی پول انتقال پاسپورت از بن الی ژنیوا) محصول اخذ مینماید. محصول متذکره ذریعۀ سفارش پول به حساب بانکی پوست فایننس بخش قونسلی سفارت افغانستان
 • Section Consulaire de l’Ambassade de la R.I. d’Afghanistanen Suisse 1202 Geneve, CH34 0900 0000 1767 0802 3
 • قابل تادیه می باشد. 
 • قابل ذکر است که سفارت به هیچ صورت پول نقد را قبول نمی نماید.
 • پاکت خالی پستی ایکسپرس یا راجستر شده: متقاضی مکلف است تا بعد از حضور و مصاحبه در سفارت یک پاکت خالی پستی اکسپرس یا راجستر شده را با سایر اسناد به بخش پذیرش سفارت تسلیم نماید. سفارت با استفاده از آن پاکت پستی، پاسپورت متقاضی را زمانیکه چاپ و صادر گردید به آدرس مشخص متقاضی در سویس ارسال خواهد نمود. متقاضی مکلف است تا شمارۀ ردیاب (ترکنگ نمبر) پاکت پستی را یادداشت نموده و پست خویش را از طریق ویبسایت شرکت پستی تعقیب نمایند.

آماده درخواست پاسپورت هستید؟

اگر معلومات بالا را دقیق خوانده اید و آماده درخواست هستید، لطفاً فورم را دنلود نموده و وقت ملاقات اخذ نمائید

دریافت فورمه پاسپورت

دریافت پاسپورت

اخذ ملاقات آنلاین

دریافت وقت

پیگیری پیشرفت پاسپورت

پیگیری پیشرفت اسناد