شرایط اخذ اجازه نامه مسافرت به افغان های که تابعیت کشور سویس را دارند

اسناد مورد نیاز:

  •  ارائه تذکره تابعیت افغانستان و یا پاسپورت افغانی.
  • دو قطعه عکس.
  •  تکمیل فورم مربوطه.
  •  در صورت نداشتن تذکره، شخص باید با در دست داشتن اسناد دیگر هویتی افغانستان، غرض مصاحبه به این سفارت حضور یابد.

نوت ضروری: در صورت که اطفال زیر سن (18 سال) باشد،ضمن فراهم  موارد فوق ، ارائه کتبی رضایت به سفر اطفال از جانب والدین شان ، ضروری می باشد. 

دریافت فورمه اجازه نامه سفر

دریافت فورمه