جلالتمآب دوکتور ثریا دلیل 

سفیر کبیر
و نماینده دایمی افغانستان

زندگی نامه

@DalilSuraya

جمهوری اسلامی افغانستان

معلومات عمومی

بازدید از افغانستان

تاریخچه مختصر

Go to Top