شرایط اخذ سند تولدی

برای تقاضای سند تولدی شرایط ذیل قابل تعمیل است.

اسناد مورد نیاز:

  • درخواست کتبی
  • •    اسناد معتبر هویتی تذکره تابعیت افغانستان و پاسپورت ماشین خوان افغانی، سند اقامت سویس و دو قطعه عکس.
  • •    خانه پری دقیق فورمه .
  • •    هزینه سند مذکور   60 فرانک سویسی میباشد