شرایط اخذ وثیقه مجردی

برای تقاضای وثیقه مجردی شرایط ذیل قابل تعمیل است.

اسناد مورد نیاز:

  • تعیین وقت ملاقات قبل از مراجعه به بخش قونسلی سفارت با استفاده از سیستم آنلاین
  • حضور متقاضی همراه با تذکره ، سند اقامت سویس و دو قطعه عکس.
  • حضور سه تن اقرار کننده (مرد) همراه با تذکره، سند اقامت سویس و دو قطعه عکس.
  • حضور دو تن شاهد( مرد) همراه با تذکره، سند اقامت سویس و دو قطعه عکس.
  • بهمراه داشتن یک کاپی از تمام اسناد لازم.
  • هزینه سند مذکور   60 فرانک سویسی میباشد که بعداز بررسی اسناد قابل پرداخت میباشد
  • نکته مهم: وثیقه مجردی صرف به اتباع افغانستان که قبل از تکمیل سن هژده سالگی به سویس مهاجر و یا مسافر شده و سند اقامت سویس را داشته باشد در این نمایندگی قابل ترتیب می باشد.

دریافت فورمه درخواست مجردی

دریافت

اخذ وقت

اخذ وقت