شرایط ترتیب حصر وراثت

معلومات عمومی
به اساس صراحت ماده 33 طرزالعمل امور قونسلی افغانستان، حصر وراثت سندی است که به اساس آن ورثه مستحق الارث متوفی تثبیت و مشخص می گردد.
بر اساس ماده 35 طرز العمل امور قونسلی افغانستان، وثیقه حصر وراثت بر اساس تقاضای کتبی ورثه، یکی از وارثین و یا وکیل قانونی وی ترتیب شده می تواند. و کتمان ورثه مستحق الارث، جرم پنداشته شده و نیز موجب ابطال سند حصر وراثت می شود.طبق ماده 37 طرز العمل امور قونسلی، ارائه تصدیق وفات متوفی به نمایندگی سیاسی/ قونسلی حین ترتیب حصر وراثت حتمی می باشد.

برای تقاضای وثیقه حصر وراثت شرایط ذیل قابل تعمیل است.

اسناد مورد نیاز:

  • درخواست کتبی ورثه ( یکی از وارثین یا وکیل قانونی وی / آنها) همراه با تذکره تابعیت افغانستان، سند اقامت سویس و دو قطعه عکس.
  • حضور سه تن اقرار کننده (مرد) همراه با تذکره، سند اقامت سویس و دو قطعه عکس.
  • حضور دو تن شاهد همراه با سند هویتی افغانستان، سند اقامت سویس و دو قطعه عکس.
  • بهمراه داشتن یک کاپی از تمام اسناد لازم.
  • هزینه سند مذکور   150 فرانک سویسی میباشد  که بعداز بررسی اسناد قابل پرداخت میباشد

دریافت فورمه حص وراثت

دریافت

اخذ وقت

اخذ وقت