شرایط اخذ وثیقه زوجیت

برای تقاضای وثیقه زوجیت شرایط ذیل قابل تعمیل است.

اسناد مورد نیاز:

  • ارایه درخواست کتبی از جانب یکی از زوجین.
  • حضور زوجین حین ترتیب وثیقه همراه با اصل  تذکره ، سند اقامت سویس و یک قطعه عکس. 
  • حضور سه تن اقرار کننده (مرد) همراه با اصل تذکره، سند اقامت سویس و یک  قطعه عکس.
  • حضور دو تن شاهد (مرد) همراه با اصل تذکره، سند اقامت سویس و یک قطعه عکس.
  • به همراه داشتن یک کاپی از تمام اسناد لازم.
  • هزینه سند مذکور   100 فرانک سویسی میباشد  که بعداز بررسی اسناد قابل پرداخت میباشد
  • نکته مهم: وثیقه مجردی صرف به اتباع افغانستان که قبل از تکمیل سن هژده سالگی به سویس مهاجر و یا مسافر شده و سند اقامت سویس را داشته باشد در این نمایندگی قابل ترتیب می باشد.

دریافت فورمه زوجیت خط

دریافت

اخذ وقت

اخذ وقت