شرایط اخذ سند عدم مسئولیت جرمی

برای تقاضای این سند موارد ذیل قابل تعمیل است:

  • ارائه درخواست کتبی و ذکر شماره تیلفون جهت تماس (بعد از تکمیل روند، شخص متقاضی ذریعه تماس تیلفونی مطلع می گردد).
  • ارائه اصل تذکره تابعیت افغانستان و سند اقامت سویس. 
  • خانه پری دقیق فورمه درخواست سند.
  • دو قطعه عکس جدید و استندرد.
  • به همراه داشتن یک کاپی از تمام اسناد لازم.

دریافت فورمه

دریافت

اخذ وقت

اخذ وقت